top of page

Политика за защита
на личните данни

slide5.jpg

Политика на защита на личните данни предоставени чрез формите в сайта www.transparencybg.org

В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Ви информираме, че:

Личните данни, които попълвате в контактната форма на този сайт, се получават на официалната електронна поща info@transparencybg.org на администратор: Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), ЕИК 121319187, адрес гр. София 1113, кв. Изток, ул. Фр. Ж. Кюри 19, бл. 1, ет. 14, ап. 26.

Личните данни, които се обработват при получаване на запитване чрез контактната форма: Вашето име, електронна поща и телефон за връзка.

Гореспоменатите лични данни се обработват  от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) с цел да се даде отговор на Вашето запитване. 

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Личните данни предоставени чрез контактната форма на сайта:

НЕ се предоставят на трети лица.

НЕ се използват за профилиране.

НЕ се използват за директен маркетинг.

Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

Да искате достъп до личните данни.

Да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните.

Да правите възражения срещу обработването на данните.

Право на преносимост на данните.

Когато изпратите запитване чрез формата, намираща се на сайта www.transparencybg.org Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика на защита на личните данни.

bottom of page