top of page

Съгласие

2.jpg

Европейският регламент за защита на данните изисква здравните специалисти (ЗС) да дадат съгласието си за публикуване на информация, разкриваща извършени към тях плащания. Когато ЗС не даде такова съгласие, плащанията биват оповестени на обобщена база. От компаниите се изисква да публикуват броя на медицинските специалисти, които не са дали съгласието си и общата сума, която им е изплатена. Внасянето на по-голяма прозрачност в това, вече добре регулирано, жизненоважно взаимодействие, означава укрепване на основата за сътрудничество и в бъдеще. В тази връзка от съществено значение за този процес на взаимно доверие е медицинските специалисти да дадат съгласието си за публикуване на данните. Индустрията е проактивната страна въз основа на поетите регулаторни ангажименти по отношение на тези взаимоотношения. Обществото има все по-големи очаквания за прозрачност, най-вече в здравеопазването. Фармацевтичните производители биха искали да гарантират, че отговарят на тези очаквания и занапред.

Уточнение

Някои линкове в този уебсайт водят до уебсайтове, които не са под контрола на ARPharM. Следвайки тези линкове, вие ще напуснете уебсайта на ARPharM. ARPharM няма контрол и не поема никаква отговорност по отношение на материали, данни, продукти или услуги, достъпни на всеки следващ уебсайт, който не е под контрола на ARPharM. 

bottom of page